• EKONOMİ

  Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında, Şavşat’ta tarımsal faaliyetler en önemli geçim kaynağı olmakla birlikte; demircilik, marangozluk ve duvar ustalığı ile el tezgâhlarında bez dokumacılığı da yapılmaktaydı. Günümüzde bu faaliyetlerin bir kısmı yok olmaya yüz tutmuşsa da, ekonomik yelpazede bir çeşitlik meydana gelmiştir. Özellikle Şavşat kasabasında (kısıtlı düzeyde Meydancık’ta da) yönetim, eğitim ve sağlık gibi çeşitli hizmet alanlarında meydana gelen gelişim, yörede ticaret faaliyetlerinin de kısmen canlanmasına olanak sağlamıştır. Buna rağmen, ilçedeki sanayi faaliyetlerinin geçmiştekinin pek ilerisine gidememesi ve hâlı nicelik bakımından da yeterli düzeyde olmayan ev ve atölye tipi sanayi tesisleri ile temsil ediliyor olması, yöre ekonomisi açısından önemli bir kayıp olmuştur. Bir başka ifadeyle, doğal çevre koşullarının ortaya çıkardığı zorluklar, sahadaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini ve gelişimini büyük oranda kısıtlamıştır.
  Şavşat ilçe genelinde, özellikle de köylerde, ailelerin başlıca geçim kaynağını tarımsal faaliyetler oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, geniş anlamda tarım, hem toprağı işlemeyi, hem de hayvancılık faaliyetlerini içerir. Bununla birlikte, sahada gerçekleştirilen hayvancılık faaliyetleri, belli oranlarda pazara yönelik olup ticari değer taşırken; ekip-biçme veya ekip-dikme şeklindeki tarımsal faaliyetler, ancak ailelerin kendi ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla ilçedeki temel geçim kaynağının, hayvancılık faaliyetleri olduğu söylenebilir.
 • ECONOMICS

  Although agricultural activities were the most important source of livelihood in Şavşat in the first years of the Republic period; forging, carpentry, mason, and cloth weaving on hand woven were also held. Although some of these activities have been facing extinction, they have caused diversity in the economic range. Especially the development in various areas such as management, education and health service in Şavşat town (at limited level in Meydancık), it has led to partial pickup in the region. However, the lack of industrial activities in the town and not more advanced than of the past and still representing non-sufficient house and workshop industrial plants has been a significant loss in terms of the local economy. In other words, the challenges posed by the natural environment have significantly restrained economic diversification and activities in the region.
  In Şavşat, in general, especially in the villages, agricultural activities constitute the main source of livelihood of the families. As it is known, in a broad sense “agriculture”, includes both cultivation and livestock activities. However, while the activities carried out in the field of farming have a certain market-oriented commercial value rate; agricultural activities in the form of dibbling – harvesting or planting – sowing is fulfilled only at the level to respond to the needs of the families themselves. Therefore, it can be said that farming activities are the primary source of income in the county.
 • HAYVANCILIK / HUSBANDRY

  hayvan

  HAYVANCILIK
  Şavşat ilçesinde var olan 36.416 ha’lık çayır ve mera alanı, sahada hayvancılığın en önemli gelir kaynağı olmasını sağlamıştır. Bu durumun bir diğer göstergesi de, sahada geleneksel yaylacılık faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam etmesidir. Önemli ot potansiyeli bulunan gerek yaylalar ve gerekse yaylaya gidiş ve dönüşte konaklanan kışlalar, sahadaki hayvancılık ekonomisinin vazgeçilmez kaynaklarıdır. Yaylalarda üretilen hayvansal ürünler, büyük oranda ailelerin kendi ihtiyaçlarına yönelik olmakla beraber, küçük çaplı ticareti de yapılmaktadır. Ancak bu ticaret, sektör haline dönüşmemiştir.
  HUSBANDRY
  The meadow and pasture area of Şavşat, 36.416 hectare, has enabled livestock the most important source of income in Şavşat town. Another indicator of this case is continuing intensive traditional transhumance activities in the region. The plateaus and the barracks, housing when going to and turning back from the plateaus, have important pasture potential, are indispensable sources of husbandry economy in the region. Animal products produced in the highlands/ plateaus, although they are for the needs of the families in a large extent, there is also trade in a small-scale.
  However, this trade has not been transformed into a sector.

 • ARICILIK / APICULTURE/BEEKEEPING

  arı

  ARICILIK
  Şavşat ilçesinde ekonomik değeri olan ve zikredilmesi gereken diğer bir hayvancılık türü de, arıcılıktır. Yörenin zengin florası, arıcılık için uygun ortam koşulları oluşturmaktadır. İlçede köylerin hemen hepsinde belli oranda arı kovanı bulunmakla birlikte, sadece arıcılık ile geçinen aile sayısı sınırlı düzeyde kalmaktadır. Bununla birlikte, ilçenin bu alanda önemli oranda potansiyelinin bulunduğu ve yöre ekonomisine büyük katkı sağlayabileceği unutulmamalıdır.
  APICULTURE/BEEKEEPING
  Another type of livestock to be mentioned and that has economic value is apiculture/ beekeeping. The rich flora of the region constitutes suitable environment conditions for beekeeping. Although there is a certain amount of beehives in almost all the villages in the district, the families living only on apiculture are limited. However, it shouldn’t be forgotten that there is a considerable potential in this field and it can contribute to the local economy in a great-extent.

 • TARIM / AGRICULTURE

  tarım

  TARIM
  Köylerde zaten sınırlı ölçüde bulunan tarım alanlarında, mısır, fasulye, patates, domates ve salatalık gibi ürünlerin bir arada ekildiği polikültür tarım yapılmaktadır. Genellikle evlerin yanındaki küçük tarlalarda (yöresel ifade ile bostan) üretilen bu ürünler, ticarete konu olmayıp, ancak ailelerin yıllık ihtiyacını karşılar. Ayrıca sahadaki tarım topraklarından yonca, korunga gibi hayvan yemi ile çayır ve mera alanlarından da çayır otu üretimi söz konusudur. İlçedeki tarım alanlarının bir kısmında da meyvecilik faaliyetleri yürütülmektedir. Ancak yöredeki meyve bahçeleri, aynı tür ağacın yoğunlukta bulunduğu ve geniş alanlar kaplayan bahçeler halinde olmayıp, farklı türlerin bir arada bulunabildiği ve araziye heterojen bir dağılımın söz konusu olduğu bahçelerdir. İlçede yetiştirilen meyveler arasında, kiraz, vişne, elma, armut, ceviz, dut ve çilek başlıca zikredilebilecek olanlardır.

  AGRICULTURE
  In the agricultural areas already available to a limited extent, polyculture farming of planting of the products such as corn, beans, potatoes, tomatoes and cucumber is held. The products produced in the small fields next to the houses (locally called as truck garden) are not subject to trade, but they meet the needs of families annually. Furthermore, the production of the animal feed such as clover, trefoil and timothy in meadows and pastures are in question. Fruit growing is also carried out in some of the agricultural areas of the county. However, you can see orchards in the region of the density of the same species of trees and not covering large areas and they are such orchards that you can find the combination of different species and a heterogeneous distribution to the land. Among the fruits grown in the county that can be mentioned are cherry, apple, pear, walnut, mulberry and strawberry.

 • ORMANCILIK / FORESTRY

  orman

  ORMANCILIK
  Ormanlar ve ormancılık faaliyetleri, sahadaki köylerin tamamını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Orman köylüleri gerek ev yapım malzemesi ve gerekse yakacak odun olarak ormandan belli oranlarda yararlanma hakkına sahiptir. Buna ilaveten, İlçe Orman İşletme Müdürlüğü’nde hem orman muhafaza memuru, hem de kadrolu veya mevsimlik işçi statüsünde çalışan ve buradan geçimini sağlayan aileler bulunmaktadır. Ayrıca sahada orman istihsalinde görev alıp, buradan maddi kazanç sağlayan köylüler de vardır.
  FORESTRY
  Forests and forestry activities affect all of the villages in the area either directly or indirectly. Forest villagers are entitled to a certain extent in the woods both as home-made ingredients and firewood.
  In addition to this, there are forest guards working for the District Directorate of Forest Management either in the permanent status or as seasonal workers and families who make their living in this field, as well. Moreover, there are villagers who take part in the field of forest production and also providing financial gain here.

[/vc_row|
Teemu Pulkkinen Authentic Jersey