• KONUM / LOCATION

  harita

  KONUMU

  Şavşat, Karadeniz Bölgesi’nin en doğusunda bulunan Artvin iline bağlıdır ve Artvin il merkezinin doğusunda yer almaktadır. Ardahan iline komşudur. Artvin il merkezinden 71 km. uzaklıktadır. 1.134 m. rakımda yer almaktadır.

  LOCATION

  It is one of the towns of Artvin which is in the easternmost part of Black Sea Region and it is located in the east of Artvin Province. It is a neighbouring town to Ardahan. It is 71km away from Artvin Province. Its attitude is 1.134m.

 • NÜFUS / POPULATION

  nüfus

  NÜFUSU

  1.375 km2 yüzölçümüne sahip olan Şavşat sınırları içerisinde ilçe merkezinin yanı sıra, 62 köy yerleşmesi ile beraber yaklaşık 80 kadar da geçici yerleşme bulunmaktadır. Göç sonucunda nüfus kaybının yoğun olduğu ilçede, 2014 yılı ADNKS sonuçlarına göre, 10.312’si ilçe merkezinde ve 8.712’si de köylerde olmak üzere, toplam nüfus 19.024’tür. İlçe nüfusunun %50.8’i erkek (9.658), %49.2’si (9.366) de kadınlardan oluşmaktadır. Söz konusu yıl içerisindeki aritmetik nüfus yoğunluğu ise; yaklaşık 14.5 kişidir. İlçenin en fazla göç verdiği illerin başında İstanbul ve Bursa gelmektedir. Bunula birlikte, memleketlerine ve kültürel miraslarına oldukça bağlı olan Şavşatlılar, buldukları her fırsatta, özellikle de yaz dönemlerinde ilçelerine ve köylerine ziyarete gelirler. Bu durum, Şavşat’ta mevsimlik nüfus değişiminin önemli boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır.

  POPULATION

  Şavşat, with a 1.375km² area, except the county town, it has almost 80 settlements with 62 villages.  The intense population loss as result of migration in the town, according to results of ADNKS, there are 10.312 people in the county town, 8.712 people in villages and the total population is 19.024. 50.8% of them is male (9.658) and 49.2% of them is female (9.366). As for the arithmetic density within the year in question, it is about 14.5 people. Istanbul and Bursa are the cities migrated most from the town. On the other hand, People from Şavşat, loyal to their country and cultural heritage, they visited their town and villages at any occasion, especially in summer. Therefore, it causes a population change at a significant extent.

 • İKLİM / CLIMATE

  iklim

  İKLİMİ

  Şavşat, nemli Karadeniz iklimi ile Doğu Anadolu’nun karasal iklimi arasında geçiş sahası üzerinde yer almaktadır. Ancak her iki iklim özelliklerinin sahaya girmesini nispeten engelleyen Karçal ve Yalnızçam Dağları ile çevrili olması, topoğrafik faktörlerin iklim üzerinde önemli oranda belirleyici olmasını sağlamıştır. Bu bağlamda, alçak vadi tabanlarında yarı nemli iklim koşulları görülürken; biraz yükseklerde nemli ve çok yüksek kesimlerde ise soğuk nemli iklim koşulları egemen olmaktadır.

  CLIMATE

  Şavşat is situated on the transition area between Black Sea humid climate and East Anatolia continental climate.  However, that relatively preventing both climates characteristics to influence the area by the surrounded mountains Karçal and Yalnızçam, it led topographic factors as a significant element on climate.  In this context, while seeing semi-humid climate in the low valley floor; humid climate can be seen in a bit higher places and in very high places, cold humid climate is dominant.

 • DAĞLAR / MOUNTAINS

  dağlar

  DAĞLARI

  Yalnızçam ve Karçal Dağları Şavşat’taki ana dağ silsilesini oluşturmaktadır. İlçedeki nisbi yükselti farkı ise, 2500 m’yi aşar. Nitekim Şavşat’ın en yüksek yeri olan Göze Dağı’nın rakımı 3167 m iken; Okçular çayı vadisi içerisindeki en alçak yerinde yükselti 650 m kadardır. İlçe merkezi ise, 950 ila 1200 m yükselti basamağında kurulmuştur. Neticede Şavşat ilçesi, 3000 m’ye yaklaşan, hatta yer yer geçen yüksek dağlarla çevrili ve merkezden çevreye doğru yükselti değerlerinin git gide arttığı oldukça eğimli arazide, sık akarsu ağının oluşturduğu dar ve derin vadilerce yarılmış, dağlık ve engebeli bir topoğrafik yapıya sahiptir.

  MOUNTAINS

  Yalnizçam and Karçal Mountains compose the main mountain-range in Şavşat.  The relative difference in altitude in the district exceeds 2500m in the town. Thus, while the highest altitude of Şavşat, Göze Mountain, is 3167m; the lowest altitude in Okçular Stream valley is 650m. The town centre was established between 950 and 1200m altitude.  Consequently, Şavşat is surrounded with mountains about 3000m high, and even higher than that and it is located at a rather sloping land whose altitude gets higher from the centre to the periphery/surrounding and it has a mountainous and hilly topography which is split by narrow and deep valley formed by river system.

 • GÖLLER / LAKES

  göller

  GÖLLERİ
  Şavşat küçük, ancak doğayla bütünleşmiş gölleri ile de dikkat çekicidir. Büyük çoğunluğu heyelan set gölleri ile dağların zirvelerine yakın buzul (sirk) gölleri niteliğinde olan söz konusu göllerin, potansiyel turistik değerleri oldukça yüksektir. Nitekim günümüzde, ilçedeki en önemli turizm ve rekreasyon alanlarının başında, Meşeli köyünde yer alan Karagöl ve çevresi gelmektedir. Bununla birlikte, ilçede yer alan Arsiyan gölleri, Bilbilan yaylası yakınlarındaki Karagöller, Kazan (Samamiyet) gölleri, Akgöl, Balık ve Maden gibi bazı göller, bu açıdan değerlendirilmeyi bekleyen hidro-turistik kaynaklardandır. Ayrıca, ilçenin tek sıcak su kaynağı olan Çoraklı (Mikelet) çermiğinin bazı romatizmal hastalıklara iyi geldiği inanışı yörede yaygın olup, termal turizm kapsamında değerlendirilmeyi beklemektedir.

  LAKES

  Şavşat is remarkable with small lakes which are integrated with nature.  The majority of them are landslide lakes and glacier lakes which are near the summit of the mountains and their touristic value potential is quite high. Thus, today, the most important tourism and recreation areas in the county are Karagöl and its surrounding in Meşeli village. In addition to this, some lakes to be evaluated in the town such as Arsiyan lakes, Karagöller near Bilbilan plateau, Kazan (Samamieyt lakes, Akgöl, Balık and Maden are the source for hydro-touristic. Besides, Çoraklı (Mikelet), the only source of spa is widely believed that it is good for some rheumatic diseases and it remains to be evaluated as thermal tourism.

 • FAUNA VE FLORA / FAUNA AND FLORA

  fauna

  FAUNASI VE FLORASI

  Doğu Karadeniz florası içerisinde yer alan Şavşat, bünyesinde birçok endemik ve relikt bitki türlerini de barındıran oldukça zengin bir floristik içeriğe sahiptir. İlçede yükselti artışına bağlı olarak farklı vejetasyon kuşaklarının meydana geldiği görülmektedir. Nitekim bakı, yeryüzü şekilleri gibi yerel faktörlere bağlı olarak değişmekle beraber, sahada 400-1000 m arasında meşe (quercus) ve ardıç (juniperus) ağaçlarından oluşan kuru orman ve çalı türleri ile kısmen geven (astragalus), sığırkuyruğu (verbaskum) gibi step türleri yaygındır. 1000 m’den yaklaşık 1500 m’ye kadar kayın (fagus orientalis), gürgen (carpinus betulus), kızılağaç (alnus barbata, alnus glutinusa), kestane (castanea sativa), ıhlamur (tilia rubra), karaağaç (ulmus montana), dişbudak (fraxinus ornus) gibi türlerden oluşan geniş yapraklı orman vejetasyonu, 1500 m’den 2000 m’ye, hatta yer yer 2500 m’ye kadar ise; ladin (picea orientalis), göknar (abies nordmanniana) ve sarıçam (pinus silvestris) türlerinden oluşan iğne yapraklı orman vejetasyonu, bu yükseltiden yaklaşık 2750 m’ye kadar daAlpin ve Subalpin çayır formasyonu yayılış göstermektedir. Bu durum, sahanın fauna varlığındaki çeşitliliğe ve zenginliğe de vesile olmuştur. İlçedeki bahsi geçen doğal zenginlikleri koruma altına alabilmek amacıyla, belli alanlarda milli park (Karagöl-Sahara Milli Parkı), doğal sit alanı (Papart Vadisi Doğal Sit Alanı) gibi koruma statüleri geliştirilmiştir.

  FAUNA AND FLORA

  Şavşat, located in the eastern Black Sea flora, has a rich floristic content which hosts plenty of endemic and relict plant species. Depending on the height increase, it is observed that different vegetation zones emerge. In fact, the change depending on the local factors such as landforms, there is forest consists of oak and juniper in the altitude between 400-1000m and steppe types such as bushes; partially astragalus and mullein are common. From 1000m to 1500m, broadleaved forest vegetation such as beech, hornbeam, rambotan tree, chestnut, lime tree, elm tree and ash tree broadleaf forest vegetation; from 1500m to 2000m and even to 2500m partly, coniferous trees vegetation such as spruce, fir, yellow pines; from this height to the height of 2750m, meadows spread formation of Alpin and Subalpin can be seen.  This situation has been instrumental in the diversity and richness of the fauna in the region. In order to protect the natural wealth of the county in question, conservation status has been improved in certain areas such as national park  (Karagöl-Sahara National Park) and a natural protected area (Papart Valley Natural Protected Area).

 • AKARSULARI / RIVERS

  dere (2)

  AKARSULARI

  Şavşat ilçesinin zengin su potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Nitekim sahayı çevreleyen dağlık kesimlerde tadı ve içimi oldukça hoş olan birçok soğuk su kaynağı ile ilçenin muhtelif yerlerine dağılmış bir şekilde bulunan maden suları bulunmaktadır. Şavşat oldukça sık bir akarsu ağına da sahiptir. Şavşat ilçesinin ana akarsu şebekesini, Okçular (Berta) Çayı oluşturmaktadır. Söz konusu çay, iki ana kol tarafından beslenmektedir. Bunların ilki, Karçal Dağları ile Gürcistan sınırı boyunca uzanan tepelerden kaynaklanan Meydancık Çayı iken; diğeri de Yalnızçam Dağları’ndan kaynaklanan akarsuların beslediği Şavşat Çayı’dır.

  RIVERS

  It can be said that Şavşat has a rich water potential. In fact, there is a lot of cold water supply which is quite pleasant-tasting in surrounding area of mountains and mineral water spread in various parts of the town. Şavşat has plenty of river system.  Okçular (Berta) generates the main river system of Şavşat. The stream in question has two main tributaries. While the first one is Meydancık Stream, originating from Karçal Mountains and the hills along the border of Georgia; the other one is Şavşat Stream, originating from Yalnız Çam Mounatins running water.

Teemu Pulkkinen Authentic Jersey