• İSİM / NAME

  tarih

  İSİM

  Şavşat kelimesinin etimolojisi tam olarak bilinmemektedir, Ortaçağ döneminde Şavşeti olarak anılan yöre, Gürcüce dilinde ‘Siyah Yer’ olarak tanımlanabilir. Şavşat Kalesi’nin de yer aldığı Söğütlü Mahallesi’nin eski ismi ise ‘Satlel/Satle’nin ise hangi dilde olduğu tam olarak belirlenememiştir.

  NAME

  The etymology of the word “Şavşat” is not known exactly. The region was called Şavşeti in medieval period and this can be defined as ‘Black Sites’ in Georgian language. Söğütlü neighbourhood’s old name, Şavşat Castle also located, is not certain in what language it is.

 • TARİHİ YAPILAR / HISTORIC STRUCTERS

  yapı

  TARİHİ YAPILAR

  Şavşat’ta günümüze Ortaçağ ve Osmanlı dönemlerine ait çeşitli tarihi yapılar ulaşmıştır.

  HISTORIC STRUCTURES

  Various structures in Şavşat, dated to Middle Ages and the Ottoman period, have survived the present day.

 • TARİHSEL GELİŞİM / HISTORICAL DEVELOPMENT

  glişim

  TARİHSEL GELİŞİM

  Şavşat İlçesinin tarihsel geçmişi Eski Çağlara kadar uzanmaktadır. Ancak bu döneme ait veriler tesadüfi olarak bulunan ve uzmanlar tarafından M.Ö. iki binli yıllara ait Tunç Çağına tarihlenen bronz baltalara dayandırılmaktadır. Demir Çağı uygarlıklarından olan Urartululara ait verilere Şavşat’ta rastlanmamıştır. Urartu dönemi ve sonrasında karşımıza çıkan İskit ve Perslere ait somut arkeolojik verilere de sahip değiliz. Yunan, Roma-Bizans, Sasani ve Abbasilerin çevreye egemen oldukları dönemlerde Şavşat’ta yerel beyliklerin etkinliği bilinmektedir. Anadolu’ya 12. yüzyıldan sonra akınlar gerçekleştiren Selçuklu Türklerinin varlığı da tam olarak saptanamamıştır. Şavşat’ta Osmanlı idaresi Kanuni Sultan Süleyman zamanında yani 16. yüzyılın ortalarında gerçekleşmiş olup yarı özerk “Ocaklık” şeklinde 1860’lı yıllara kadar devam etmiştir. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından Şavşat da Çarlık Rusyasına savaş tazminatı olarak terk edilmiş ve bu durum tekrar ana vatana birleşme tarihi olan Şubat 1921’e kadar sürmüştür. Rus işgal döneminde ve Birinci Dünya Savaşı zamanında yörenin Müslüman Türk halkı vatanlarını terk etmek durumunda kalmışlar ve Anadolu’ya ulaşmak için göç yollarına düşmüşlerdir. Bir bölümü tekrar Şavşat ve köylerine dönerken önemli bir kısmı da Bursa, Kocaeli,İstanbul,Tokat, Amasya, Ordu ve Samsun gibi illere yerleşmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti döneminde ilçe önce Ardahan’a, sonrasında ise Artvin iline bağlı olarak idare edilen Şavşat ilçesinde 1928 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur.

  HISTORICAL DEVELOPMENT

  Historical background of Şavşat Town goes back to the Ancient Times. However, it is dated to the data, found randomly, belongs to this period and the bronze axes dated to 2000BC, Bronze Age. Data belongs to Urartian, among Iron Age civilizations, was not encountered in Şavşat. We don’t have concrete archaeological evidence about Scythians and the Persians, encountered in Urartian period and after, either. It is known that the local principalities were forceful in Şavşat when Greek, Roman, Byzantine, Sassanid and Abbasid were dominant in the region.  The presence of the Seljuk Turks, carried out attacks to Anatolia in the 12th century, has not been fully determined, either. The Ottoman dominium was in the period of Suleiman the Magnificent, that’s mid-16th century, and it continued as a semi-autonomous “Ranger” until 1860s. Şavşat was abandoned to Tsarist Russia as war compensation after 1877-1878 Ottoman and Russian War and this situation lasted until February 1921, the period of union to homeland again.  The local people had to leave their homeland during the Russian occupation and the First World War periods and in order to reach Anatolia, they took the migratory routes. While some of them turned back to Şavşat and its villages, the majority of them settled in the cities such as Bursa, Kocaeli, Istanbul, Tokat, Amasya, Ordu and Samsun. Şavşat’s, firstly administrated by Ardahan and then by Artvin in the period of Turkish Republic, Municipal organization was founded in 1928.

  glsm2

Teemu Pulkkinen Authentic Jersey